Alimentacija- Visina, Ko, Kada, Kako?

Kako se određuje alimentacija i kolika može biti? Alimentacija je jedna od ekonomskih kategorija obrađenih aktuelnim odredbama Porodičnog zakona, kojim su taksativno pobrojana lica i uslovi koje isti treba da ispune kako bi bila izdržavana. Osnovni kriterijum za utvrđivanje visine doprinosa izdržavanju jesu potrebe poverioca, ali i nezanemarljive, mogućnosti dužnika. Izdržavanje se obično određuje u … Read more