Alimentacija- Visina, Ko, Kada, Kako?

Kako se određuje alimentacija i kolika može biti?

Alimentacija je jedna od ekonomskih kategorija obrađenih aktuelnim odredbama Porodičnog zakona, kojim su taksativno pobrojana lica i uslovi koje isti treba da ispune kako bi bila izdržavana.
Osnovni kriterijum za utvrđivanje visine doprinosa izdržavanju jesu potrebe poverioca, ali i nezanemarljive, mogućnosti dužnika. Izdržavanje se obično određuje u novcu, stim da Zakon ostavlja i druge opcije, ali samo pod uslovom pisane saglasnosti poverioca i dužnika. U situaciji kada se izdržavanje određuje u novcu ono može biti određeno u fiksnom iznosu ili opredeljeno u procentualnom iznosu, i to u rasponu od 15 do najviše 50%.

Ko sve ima prava na izdržavanje?

Neka od lica kojima zakonodavac predviđa potencijalni status poverioca izdržavanja jesu: supružnici, vanbračni partneri, majka deteta, dete, roditelji, adoptivni, tazbinski i ostali srodnici.

Koliko dugo može supružnik i vanbračni partner da bude izdržavan?

Prava bračnih i vanbračnih partnera, kada je reč o izdržavanju, su izjednačena i ona se baziraju na ispunjavanju dva uslova i to: neimanje dovoljno sredstava za život i nezaposlenost ili nesposobnost za rad. Naravno, i ovde se svakako vodi računa o mogućnostima osobe koja se obavezuje na davanje. Izdržavanje među ovim licima je vremenski ograničena kategorija i može trajati najduže pet godina.

Alimentacija tokom trudnoće?

Zakonodavac je predvideo i zaštitu majke deteta koja nema dovoljno sredstava za život, pa tako i ona shodno mogućnostima oca, ima prava na izdržavanje i to tri meseca pre i godinu dana nakon porođaja.

Do kada dete ima pravo na alimentaciju?

Kada je reč o detetu kao poveriocu izdržavanja, tu se razlika pravi između punoletnog i maloletnog deteta. Maloletno dete ima pravo na izdržavanje od svojih roditelja, kao i od, pod posebnim uslovima, krvnih srodnika u pravoj ushodnoj liniji. Punoletno dete ima prava na izdržavanje, ali samo kao supsidijarna obaveza roditelja, ukoliko se školuje, i to najkasnije od 26.godine.

Ukoliko roditelji nisu živi ili nemaju dovoljno sredstava za izdržavanje svoje dece, onda se međusobno braća i sestre imaju izdržavati, bez obzira da li su maloletni ili punoletni, ukoliko za to postoje zakonom predviđeni uslovi.

Obaveza izdržavanja roditelja?

Porodični zakon prepoznaje i roditelje kao potencijalne primaoce izdržavanja i to od strane svoje dece, kako maloletne tako i punoletne. To sve, naravno, ukoliko takvo određivanje izdržavanja ne bi predstavljalo očiglednu nesrazmeru.

Kako ostvariti pravo na alimentaciju?

Kada je reč o procesnim odredbama u ovim i ovakvim sudskim postupcima značajno je napomenuti da se isti tretiraju kao hitni, pa stim u vezi važe znatno kraći rokovi u kojima sud ima obavezu postupati. Sud je dužan da u roku od 8 dana od dana prijema tužbe zakaže ročište, dok je rok od 15 dana rok u kom je drugostepeni organ dužan doneti odluku po izjavljenoj žalbi. Kada je reč o mesnoj nadležnosti postupajućeg suda i tu je zakonodavac predvideo alternativu opštoj, koja podrazumeva utvrđivanje iste prema prebivalištu tuženog, pa se tako zasnovati nadležnost može i prema mestu prebivališta lica koje zahteva izdržavanje.