Brak maloletnika, procedura, smetnje!

Osnovom i svrhom sklapanja braka Porodični Zakon smatra zajednicu života dvoje ljudi koji se međusobno poštuju i pomažu, koji su nezavisni u izboru zanimanja, koji sporazumno određuju mesto stanovanja i uređuju način vođenja domaćinstva, ali i međusobno izdržavaju.Naš Zakon restriktivan je kada je reč o licima koja mogu sklopiti brak, pa tako određuje da to, pre svega, samo i isključivo mogu biti lica različitog pola, ona koja već nisu u braku, lica sposobna za rasuđivanje i punoletne osobe.

Mogu li maloletna lica zaključiti brak?

Zakonodavac je, pod posebnim uslovima, predvideo i mogućnost sklapanja braka i licima koja su maloletna, tačnije licima koja su navršila 16 godina kalendarskog uzrasta. Podobnost u tim i takvim situacijama procenjuje sud u posebnom postupku u kom, pored ostalih okolnosti, pre svega procenjuje telesnu i duševnu zrelost. Nakon što se sprovede kontrolni postupak i izvedu svi potrebni dokazi kako bi se donela konačno pravična i održiva odluka postupajući sud donosi Rešenje kojim odbija ili dozvoljava zaključenje braka maloletnom licu ili licima.

Ko ne može sklopiti brak?

Krvno, adoptivno i tazbinsko srodstvo su takođe neki od smetnji zaključenju braka, pa tako brak ne mogu sklopiti krvni srodnici u pravoj liniji, dok u pobočnoj liniji brak sklopiti ne mogu: rođeni brat i sestra, brat i sestra po ocu ili po majci, stric i sinovica, ujak i sestričina, tetka i bratanac, tetka i sestrić, deca rođene braće i sestara, kao ni deca braće i sestara po ocu ili majci. Adoptivno srodstvo ima isto dejstvo kao i krvno.

Tazbinski srodnici, tačnije svekar i snaha, zet i tašta, očuh i pastorka, kao i maćeha i pastorak, shodno aktuelnim zakonskim odredbama, nemaju prava zaključiti brak, s tim da je ovim licima ostavljena mogućnost da u posebnom postupku i iz opravdanih razloga sud dozvoli zaključenje istog.

Može li se brak sklopiti bez prisustva jednog od supružnika?

Zakon čak omogućava i opciju zaključenja braka bez prisustva oba buduća supružnika, i to pod posebno opravdanim razlozima, uz posebno Rešenje nadležne opštine i uz prisustvo punomoćnika ovlašćenog posebnim specijalnim punomoćjem. Specifičnost ovakvog punomoćja ogleda se u dužini njegovog važenja, a posebno neophodnog sadržaja, koji Zakon detaljno opredeljuje.

Postupak sklapanja braka

Zaključenju braka prethodne neki od neizostavnih koraka, pa je tako prvi korak usmeno ili pismeno obraćanje matičaru opštine na kojoj žele sklopiti brak, uz dostavljanje izvoda iz matične knjige rođenih i eventualnog dokaza da je raniji brak prestao, ukoliko je isti, podrazumeva se, postojao. Ukoliko nisu ispunjeni svi potrebni uslovi, postupajući matičar najkasnije u roku od 8 dana od dana podnošenja zahteva donosi rešenje kojim odbija zahtev za zaključenje braka, a u odnosu na koji se budući supružnici, u roku od 15 dana od dana prijema istog, mogu žaliti Ministarstvu za porodičnu zaštitu.

Ukoliko su svi uslovi za zaključenje braka ispunjeni matičar će upoznati i upozoriti lica o pravnim posledicama zaključenja braka, ali i preporučiti da se upoznaju o međusobnom zdravstvenom stanju, a po potrebi i da posete odgovarajuću medicinsku ustanovu, da se upoznaju i razmene mišljenja o eventualnom planiranju porodice, kao i da se sporazumeju o prezimenu.

Gde se može zaključiti brak?

O datumu zaključenja braka sporazumevaju se matičar i budući supružnici, dok za mesto zaključenja Zakon određuje opštinsku prostoriju posebno opremljenu za te namene, ali ostavlja i mogućnost da to bude na nekom drugom mestu, ali isto tako mestu koje bi podrazumevalo posebne, svečane i dostojanstvene uslove.
Nakon što utvrdi identitet budućih supružnika, eventualno punomoćnika, i svedoka, koji moraju biti poslovno sposobna lica, matičar će upoznati buduće supružnike o pravima i obavezama bračne zajednice i konačno, nakon što se izjasne da li pristaju na zaključenje, a nakon toga i proglasiti isti. Tako sklopljen brak matičar upisuje u matičnu knjigu venčanih u koju se supružnici potpisuju imenom i svojim novim prezimenom.